1. Home
  2. Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden

De grote lettertjes

Onze voorwaarden zijn open, direct en duidelijk. Lekker kort en duidelijk, zonder al te moeilijke woorden. 

Voor de toegang en het gebruik van de website Pikalilly.nl (hierna: “Site”) gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Je dient de voorwaarden en bepalingen van de gebruiksrechtovereenkomst te lezen alvorens je van Pikalilly gebruikt maakt. Door zich toegang te verschaffen tot Pikalilly.nl en de Site te gebruiken ga je onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden, welke te allen tijde door ons kunnen worden aangepast.Wanneer van specifieke diensten gebruik wordt gemaakt of aan prijsvragen wordt deelgenomen zijn zowel Pikalilly.nl als de gebruiker onderworpen aan alle voor de dienst eventueel van toepassing zijnde richtlijnen en regels die door Pikalilly.nl bekend worden gemaakt. Alle richtlijnen en regels zijn bij verwijzing hierbij in deze gebruiksrechtovereenkomst opgenomen.

In geval van discrepantie tussen dergelijke richtlijnen en regels en gebruiksrechtovereenkomst heeft de toepasselijke richtlijn of regel voorrang. Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen mag je geen gebruik maken van de dienst.

De onderstaande termen hebben in deze gebruiksrechtovereenkomst de volgende betekenis:”Contract”: deze gebruiksrechtovereenkomst inzake het gebruik van de website;

”Informatie”: al het materiaal dat door Pikalilly.nl via deze website, www.pikalilly.nl, wordt verschaft;”Pikalilly.nl”: de internetgemeenschap in meerdere talen op www.pikalilly.nl;

”Registratieformulier”: alle persoonlijk identificeerbare informatie die door Pikalilly.nl wordt verzameld wanneer een gebruiker zich registreert om een lidmaatschap te verkrijgen en/of deel te nemen aan een online prijsvraag van Pikalilly.nl en/of zich om enige andere reden registreert;

”Dienst”: het door Pikalilly.nl aan de gebruiker te verschaffen van toegang tot de informatie en het toestemming verlenen tot het gebruik van het profielsysteem, het forum, de GAY Chat Messenger en andere diensten (zie artikel 2) via de website;

”Gebruiker”: Jij – oftewel – de eindgebruiker (waarbij “gebruiker” in deze overeenkomst naar aan mannelijke gebruiker kan verwijzen)van de diensten aangeboden op Pikalilly.nl

”Website” en/of “Site”: de Pikalilly.nl website die zich bevindt op de weblocatie www.pikalilly.nl of in het geval van onze Belgische variant op de weblocatie www.pikalilly.be; en in het geval van onze Nederlandse variant op: www.pikalilly.nl.

2.1. Om een lidmaatschap te verkrijgen dient de Gebruiker de registratieprocedure te doorlopen waarbij hij ons ware, nauwkeurige, actuele en volledige informatie verschaft over zichzelf. In deze registratieprocedure kiest de Gebruiker een ‘nickname’ en een ‘password’. De Gebruiker is daarna geheel zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn wachtwoord of de mate waarin zijn wachtwoord sterk genoeg is. Pikalilly.nl raadt aan een password te kiezen dat uit een combinatie van kleine letters, hoofdletters en cijfers bestaat. Tevens is de Gebruiker geheel zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via zijn lidmaatschap. De gebruiker stemt erin toe (a) dat hij Pikalilly.nl onverwijld op de hoogte stelt van indien er sprake is van enig ongeautoriseerd gebruik van zijn lidmaatschap of enige andere inbreuk op de beveiliging, en (b) dat hij uitlogt bij beëindiging van elke gebruikerssessie. Pikalilly.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verlies of schade die voortvloeit uit het feit dat de Gebruiker heeft nagelaten om de bepalingen in artikel 2 in acht te nemen. Indien de gebruiker informatie verschaft die niet waar is, niet actueel of niet volledig is, of indien Pikalilly.nl een redelijk vermoeden heeft dat de verschafte informatie niet waar, niet actueel of niet volledig is, dan heeft Pikalilly.nl het recht om het lidmaatschap van de Gebruiker op te schorten, of te beëindigen en de Gebruiker voor huidig of toekomstig gebruik van de Dienst uit te sluiten.

2.2. De Gebruiker erkent dat Pikalilly.nl algemene praktijken kan ontwikkelen en beperkingen kan stellen ten aanzien van het gebruik van de dienst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het maximale aantal dagen dat messenger berichten worden bewaard, het maximale aantal messenger berichten dat kan worden verstuurd van of ontvangen door een lid dat bij de dienst is geregistreerd en het maximale aantal keren dat de gebruiker in een bepaalde periode toegang verkrijgt tot de dienst (en de tijd die hij daarvoor ter beschikking krijgt). De Gebruiker stemt erin toe dat Pikalilly.nl noch verantwoordelijk, noch aansprakelijk kan worden gehouden voor het wissen of nalaten op te slaan van berichten of andere communicatie-uitingen of content die door de dienst wordt onderhouden of verzonden. De gebruiker erkent bovendien dat Pikalilly.nl zich het recht mag voorbehouden om deze algemene praktijken of beperkingen te allen tijde naar eigen inzicht met of zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

2.3. De gebruiker erkent dat Pikalilly.nl betalingen kan incasseren voor bepaalde diensten via het door de Gebruiker opgegeven en door de Dienst via SMS authenticatie geverifieerde mobiele telefoonnummer. Pikalilly.nl zal indien er sprake is van een dergelijke dienst vermelden wat hiervan de kosten zijn. Door gebruik te maken van deze dienst accepteert de gebruiker de rechtsgeldigheid van deze betaling(en). Indien een betaling niet kan worden geïncasseerd of indien de gebruiker deze achteraf betwist behoudt Pikalilly.nl zich het recht voor om de betaling alsnog te innen en de Gebruiker de toegang tot de Dienst en/of Site te ontzeggen.

2.4. De Gebruiker erkent dat Pikalilly.nl een periodieke nieuwsbrief mag sturen naar het e-mail adres wat tijdens de registratieprocedure door de Gebruiker is verstrekt. Het is niet mogelijk om je uit te schrijven voor de nieuwsbrief zonder het lidmaatschap van de Dienst te beëindigen.

2.5. Het lidmaatschap van de Site biedt de gebruiker de mogelijkheid om deel uit te maken van de Pikalilly.nl Community. De Gebruiker kan op zijn profiel foto’s van zichzelf plaatsen. Het is de Gebruiker niet toegestaan foto’s te plaatsen waarop hij niet is weergegeven of foto’s waarop het auteursrecht van een ander berust.

3.1. De Dienst wordt geleverd op basis van de principes “in de huidige staat” en “voor zover beschikbaar” en Pikalilly.nl biedt geen garanties, impliciet noch expliciet, met betrekking tot de dienst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, geïmpliceerde garanties of condities ten aanzien van de volledigheid, nauwkeurigheid, toereikende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel.

3.2. De gebruiker erkent: (a) dat het technisch onmogelijk is om de dienst storingsvrij aan te bieden en dat Pikalilly.nl zich daar ook niet toe verplicht; (b) dat storingen ertoe kunnen leiden dat de dienst tijdelijk niet beschikbaar is; (c) dat de resultaten die verkregen worden door het gebruik van de dienst onnauwkeurigheden of typefouten kunnen bevatten; en (d) dat de werking van de dienst negatief kan worden beïnvloed door omstandigheden en factoren waar Pikalilly.nl geen invloed op heeft, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, televisie- en telecommunicatieverbindingen tussen Pikalilly.nl en de Gebruikers, tussen verschillende onderdelen van Pikalilly.nl , en tussen Pikalilly.nl en andere systemen en netwerken.

3.3. De gebruiker erkent tevens dat bepaalde informatie, bijvoorbeeld software, door derden aan Pikalilly.nl wordt geleverd en dat Pikalilly.nl dientengevolge geen garanties van enigerlei aard kan bieden met betrekking tot dergelijke informatie.

De Gebruiker erkent dat Pikalilly.nl niet aansprakelijk kan worden gesteld op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad, verzuim, wettelijke plicht of op enige andere gronden voor verlies of schade van enigerlei aard die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van of het functioneren van de dienst of gerelateerde websites, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor verlies of bedrijfsactiviteiten, winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van bedrijfsinformatie of enige andere vorm van geldelijke schade (zelfs wanneer Pikalilly.nl op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid dat zich een dergelijk verlies of schade zou kunnen voordoen).

5.1. Pikalilly.nl verschaft de informatie aan de Gebruiker ten behoeve van de Dienst en de gebruiker mag de informatie enkel voor dergelijke doelen naar de vaste schijf van een computer downloaden.

5.2. De informatie mag niet voor enig ander doel worden gebruikt, waaronder publicatie, verveelvoudiging of uitzending zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pikalilly.nl, welke de Gebruiker tevens nodig heeft om materiaal dat is afgeleid van de informatie of ander materiaal naar Pikalilly.nl mag uploaden en/of versturen.

5.3. Door materiaal naar Pikalilly.nl te uploaden of te versturen, verleent de gebruiker Pikalilly.nl een onherroepelijke, onvoorwaardelijke, wereldwijd en voor altijd geldende, royaltyvrije licentie voor het gebruik van dergelijk materiaal of een onderdeel daarvan in enige en alle media op een naar eigen goeddunken in te vullen wijze. Bovendien doet de Gebruiker daarbij afstand van alle zogenaamde morele rechten en soortgelijke rechten op het betreffende materiaal.

5.4. De gebruiker stemt erin toe dat hem niet is toegestaan de broncode te kopiëren, te wijzigen, te gebruiken als basis voor enig ander werk, of op enigerlei andere wijze te proberen om de broncode te achterhalen (bijv. via reverse engineering of reverse assembling), en dat het hem evenmin is toegestaan om enig recht op de informatie te verkopen, toe te kennen, in sublicentie te geven, er een zekerheidsrecht op te verlenen of op enigerlei andere wijze over te dragen.

6.1. De Gebruiker verplicht zich om deze dienst niet te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) op enigerlei wijze die ertoe leidt dat de dienst wordt onderbroken, wordt beschadigd, minder efficiënt wordt of dat de functionaliteit van de dienst op enigerlei wijze wordt aangetast; (c) voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schakelijke bestanden of programma’s; (d) voor het verspreiden, verzenden of uploaden van materiaal dat lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigen van aard is, of dat om enige andere reden kan leiden tot irritatie, ongemak of onrust; (e) op een manier die een aantasting vormt van of inbreuk maakt op de rechten van enig natuurlijk persoon of rechtspersoon (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het auteursrecht of het recht op geheimhouding);
(f) voor het verspreiden of verzenden van enig materiaal met het oog op publiciteit, promotie en/of reclame zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pikalilly.nl tenzij dergelijke verspreiding of verzending uitdrukkelijk is aangevraagd door een andere gebruiker van de dienst; (g) voor het aanmaken van een valse identiteit met de bedoeling om anderen te misleiden inzake de identiteit van de afzender of de herkomst van een bericht; en
(h) voor het verspreiden, verzenden, uploaden, e-mailen of op enigerlei andere wijze beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, “junkmail”, “spam”, kettingbrieven, piramidespellen of enige andere duplicerende of ongewenste berichten; (i) indien Gebruiker nog niet de leeftijd van ten minste 16 jaren heeft bereikt.

6.2. Pikalilly.nl oefent geen controle uit ten aanzien van de informatie die via gebruikers op de dienst terechtkomt en kan derhalve geen garanties bieden met betrekking tot de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke informatie. Door gebruik te maken van de dienst erkent de Gebruiker dat hij te maken kan krijgen met informatie die beledigend, onoorbaar, obsceen of ongewenst is.

6.3. Pikalilly.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige informatie of enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie die naar de dienst is verstuurd, geë-maild, of op enigerlei andere wijze via de dienst is verspreid.

6.4. De gebruiker erkent dat Pikalilly.nl de informatie die via gebruikers van de dienst wordt verzonden of verspreid niet controleert of vooraf bekijkt, maar dat Pikalilly.nl wel het recht (maar niet de plicht) heeft om informatie die via de dienst beschikbaar is, te weigeren of te verwijderen.

Pikalilly.nl maakt ook gebruik van fictieve profielen, deze zijn puur voor entertainment doeleinden en fysieke afspraken zijn hiermee niet mogelijk.

7.1. Het gebruik van de Dienst alsmede het gebruik van de informatie op de Site is enkel en alleen toegestaan met het oog op het kunnen communiceren, discussiëren met andere gebruikers op de site waarbij geldt dat het karakter van de communicatie geen commercieel maar slechts een particulier doel mag dienen. Het is onder geen beding toegestaan de dienst of de persoonsgegevens te gebruiken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:

a) het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post, de Pikalilly.nl messenger, het Pikalilly.nl forum, het profiel van de Gebruiker of anderszins met gebruikers, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het karakter van de dienst of mogelijke interesse van een gebruiker;

b) iedere andere vorm van ongevraagde communicatie;

c) e-mailadressen van gebruikers te verzamelen om welke reden dan ook.

7.2. Indien gebruiker (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt gebruiker, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomt is vereist, een direct opeisbare boete van € 500,- (vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij het verzenden van een niet toelaatbare uiting naar een gebruiker geldt als één gebeurtenis.

8.1. De gebruiker verplicht zich verder dat in het geval dat hij een aanspraak, claim of vordering heeft ten opzichte van een andere gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van de dienst, hij de verwezenlijking van een dergelijke aanspraak, claim of vordering onafhankelijk van en zonder verhaal op Pikalilly.nl zal nastreven.

8.2. De gebruiker zal Pikalilly.nl volledig schadeloos stellen en vrijwaren van alle claims, aanspraken, vorderingen tot schadevergoeding, kosten en uitgaven, waaronder juridische kosten, die voortvloeien uit een inbreuk op deze overeenkomst of enig ander gebruik van de dienst, de informatie of de website door de gebruiker.

8.3. De gebruiker erkent dat Pikalilly.nl geen controle uitoefent over de aard van de inhoud van de informatie of het programma dat wordt verzonden of ontvangen door de gebruiker die van de dienst gebruik maakt en dat Pikalilly.nl op geen enkele wijze nagaat waarvoor de gebruiker de dienst gebruikt.

8.4. De gebruiker stemt erin toe Pikalilly.nl volledig schadeloos te stellen ten aanzien van alle claims of gerechtelijke stappen die door enige andere persoon jegens Pikalilly.nl worden ingediend of ondernomen als gevolg van het gebruik van de dienst door de gebruiker.

De gebruiker erkent dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten die onderdeel uitmaken van de dienst, die in het bezit komen en zijn van Pikalilly.nl, tevens eigendom blijven van Pikalilly.nl of zijn licentiegevers.

Pikalilly.nl heeft het recht om deze overeenkomst onmiddellijk op te zeggen en/of de dienst op te schorten indien de gebruiker inbreuk maakt op deze voorwaarden en bepalingen.

In je profiel mag je geen persoonsgebonden gegevens opgeven, dus o.a. niet je echte naam, je telefoonnummer of je e-mail adres, maar ook geen andere persoonsgebonden gegevens.
Uit veiligheidsoverwegingen logt Pikalilly.nl het ip-adres van je computeraansluiting. Pikalilly.nl behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het ip-adres gegevens over jou en je aansluiting te achterhalen.